ضمن سپاس از همکاری شما در تکمیل پرسشنامۀ نظرسنجی، به استحضار می‌رساند تمامی اطلاعات شخصی پاسخگویان به منزلۀ حریم خصوصی تلقی می‌شود و تنها به منظور تحلیل شرایط موجود و بهبود کیفیت ارائۀ خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لطفاً فرم زیر را جهت کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات این مجموعه، تکمیل نمایید.

نوبت دهی آنلاین