کادر پزشکی
بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش

دکتر افشین رخشا
پزشک آنکولوژیست
و عضو محترم هیئت علمی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر امیر شهرام یوسفی
پزشک آنکولوژیست
و عضو محترم هیئت علمی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر مونا ملک زاده مغانی
پزشک آنکولوژیست
و عضو محترم هیئت علمی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر پرستو حاجیان
پزشک آنکولوژیست
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر حمیدرضا میرزایی
پزشک آنکولوژیست
رئیس بخش و عضو محترم هیئت علمی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر سمیرا ازقندی
پزشک آنکولوژیست
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر محمد هوشیاری
پزشک آنکولوژیست
و عضو محترم هیئت علمی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر بهرام مفید
متخصص راديوآنكولوژی
و استاد دانشگاه شهيد بهشتی
InstagramTwitterLinkedIn

کادر تخصصی
بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش

دکتر محسن بخشنده
متخصص فیزیک پزشکی
و عضو محترم هیئت علمی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر زهرا سیاوش پور
دکترای پرتوپزشکی
و عضو محترم هیئت علمی
InstagramTwitterLinkedIn
نوبت دهی آنلاین