کادر پزشکی
بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش

دکتر افشین رخشا
معاونت آموزشی بخش رادیوانکولوژی
متخصص رادیوانکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی
پزشک آنکولوژیست
متخصص رادیوانکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر مونا ملک زاده مغانی
پزشک آنکولوژیست
متخصص رادیوانکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر پرستو حاجیان
مسئول فنی بخش رادیوانکولوژی
متخصص رادیوانکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر حمیدرضا میرزایی
ریاست بخش رادیوانکولوژی
متخصص رادیوانکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر سمیرا ازقندی
متخصص رادیوانکولوژی
بخش رادیوانکولوژی بیمارستان شهدای تجریش
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر ریحانه نوری
متخصص رادیوانکولوژی
بخش رادیوانکولوژی بیمارستان شهدای تجریش
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر محمد هوشیاری
پزشک آنکولوژیست
متخصص رادیوانکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر بهرام مفید
مسئول فنی بخش رادیوانکولوژی
متخصص رادیوانکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
InstagramTwitterLinkedIn

کادر تخصصی
بخش رادیوتراپی و آنکولوژی بیمارستان شهدای تجریش

دکتر محسن بخشنده
متخصص فیزیک پزشکی
و عضو محترم هیئت علمی
InstagramTwitterLinkedIn
دکتر زهرا سیاوش پور
دکترای پرتوپزشکی
و عضو محترم هیئت علمی
InstagramTwitterLinkedIn
نوبت دهی آنلاین