دکتر حمیدرضا میرزایی

دکتر حمیدرضا میرزایی

متخصص رادیوانکولوژی
کار از سال 1390
دکتر مونا ملک زاده مغانی

دکتر مونا ملک زاده مغانی

پزشک آنکولوژیست
کار از سال 1390
دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی

دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی

پزشک آنکولوژیست
کار از سال 1390
دکتر افشین رخشا

دکتر افشین رخشا

متخصص رادیوانکولوژی
کار از سال 1390
دکتر سمیرا ازقندی

دکتر سمیرا ازقندی

متخصص رادیوانکولوژی
کار از سال 1390
دکتر پرستو حاجیان

دکتر پرستو حاجیان

متخصص رادیوانکولوژی
کار از سال 1390
دکتر بهرام مفید

دکتر بهرام مفید

متخصص رادیوانکولوژی
کار از سال 1390
دکتر محمد هوشیاری

دکتر محمد هوشیاری

پزشک آنکولوژیست
کار از سال 1390
دکتر ریحانه نوری

دکتر ریحانه نوری

متخصص رادیوانکولوژی
کار از سال 1390
دکتر محسن بخشنده

دکتر محسن بخشنده

متخصص فیزیک پزشکی
کار از سال 1390